De schoolregels
 
Het team van de Neutrale Basisschool De Sterren heeft drie schoolregels geformuleerd. Deze drie schoolregels staan centraal in de school. De drie schoolregels zijn niet alleen voor de leerlingen, maar gelden ook voor de teamleden en de ouders. Door ons aan deze regels te houden creëren wij een veilige leeromgeving waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 De drie schoolregels:

        Ga met een ander om zoals je wilt dat de ander met jou omgaat.

       Wij gaan met zorg met alle materialen om.

       Wij praten ruzies uit.

Aan het begin van elk schooljaar worden in elke groep deze schoolregels besproken. De groep maakt dan eigen afspraken naar aanleiding van de schoolregels (klassenafspraken).

De Neutrale Basisschool De Sterren wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Pesten hoort hier volgens ons niet in thuis. Maar pesten komt overal voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en dat wij op onze school serieus aanpakken.

Vandaar dat wij een anti-pestprotocol hebben. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Het pestprotocol is samengesteld door het team en is besproken in de MR. Het protocol is opgenomen in het schoolvademecum. Ouders/ verzorgers kunnen het protocol op school inzien.